Fotovolty na našej streche

Škola sa vďaka panelom stane čiastočne energeticky sebestačnou.
Celková výška nákladov na projekt fotovoltickej elektrárne na základnej škole je deväťtisíc eur. Dvetisíc zaplatí mestská časť z rozpočtu a sedemtisíc získala z grantu.
Cieľom je oboznámiť žiakov o význame a využití tohto druhu energie. Vychovávať k ochrane životného prostredia

Inštalovaním fotovoltických článkov chceme dosiahnuť výrobu elektriny pomocou solárnych panelov-predpokladaná ročná špecifikovaná výroba elektriny ( pri inštalovanom výkone 5-7kWp): 5580-7812 kWh.

Vyrobená elektrická energia bude primárne využívaná na pokrytie spotreby základnej školy, prebytky budú dodávané do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE,a.s.Zámerom projektu okrem energetických úspor je sprístupniť  žiakom informácie o alternatývnych zdrojoch solárnej energie.

Na hodinách informatiky, techniky a fyziky sa žiaci oboznamujú s tým, z čoho sa skladá naša fotovoltická elelktráreň, ako funguje, ako vyzerá.
Toto zariadenie nevytvára žiadne škodliviny, ktoré by mohli ohrozovať životné prostredie a zdravie obyvateľstva, žiadny hluk ani odpad.

Pridajte sa na Facebooku