Školský klub detí

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI
ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ULICI IVANA BUKOVČANA 3
V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 PRAJEME VŠETKÝM NAŠIM DEŤOM VEĽA SÍL,
TRPEZLIVOSTI A ÚSPECHOV.

PREVÁDZKA ŠKD
6.30- 7.45……… ranná činnosť
7.45 odchod do tried pod dohľadom vychovávateľky
11.45- 14.15…..hygiena, obed podľa rozpisu, oddych, záujmová činnosť – estetická, prírodovedná,

sociálna, pracovná, spoločensko-vedná, športová
14.00 (14.15) – 15.15 …..pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť
15.15- 15.30….. olovrant
15.30- 16.00….. príprava na vyučovanie
16.00- 16.15……hry na oddelení, prípadne na  školskom dvore
16.15- 16.30….. presun detí navštevujúcich ŠKD v budove Ul. Bukovčana 1 do

budovy školy na Ul. I. Bukovčana 3
16.30- 18.00…..” dlhá družina” v budove školy  Bukovčana 3- prízemie, vchod z dvora.

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní
pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Naša škola má 15 oddelení. Na škole Ul. I.Bukovčana 1 je deväť oddelení a v budove školy Ul. I. Bukovčana 3 šesť oddelení.

Vedúca vychovávateľka: Dana Karolusová
1.oddelenie – PaedDr. Zuzana Mauerová
2.oddelenie – Jana Mullerová
3.oddelenie – Katarína Chovančeková
4.oddelenie – Nikoleta Griezlová
5.oddelenie – Anna Danihelová
6.oddelenie – Jana Balážiová
7.oddelenie – Zuzana Boskovičová
8.oddelenie – Mgr. Petronela Šatarová
9.oddelenie – Mgr. Darina Sogelová
10.oddelenie – Gabriela Klimešová
11.oddelenie- Mgr. Maroš Maslen
12.oddelenie – Bc. Veronika Sithová
13.oddelenie – Vladimíra Cupperová
14.oddelenie – Dana Karolusová
15.oddelenie – Dagmar Zemaníková

AKCIE ŠKOLSKEHO KLUBU   2017/2018
– Šarkaniáda
– Vianočné posedenie
– Deň otvorených dverí
– Fašiangový karneval
– Škola má talent
– MDD:  zábavné popoludnie
– Besiedky
Iné akcie sa konajú podľa príležitosti, počas šk. roka.

OZNAMY:
Mesačný príspevok 16,40e na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114.
Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Bratislava – DNV č.9/2015.
Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Bratislava – DNVč9/2015

 

Harmonogram obedov ŠKD v budove B3 v školskom roku 2017/2018