Zápis do 1. ročníka

 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať:

v piatok 26. 4. 2019 od 15,00 do 18,00

v sobotu 27. 4. 2019 od 8,00 do 12,00.

 

MČ BA- DNV vydáva:

1.Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ 

2.Školské obvody- VZN

 

Na zápis odporúčame priniesť vyplnené tlačivá. Všetky nájdete na stránke školy v časti Tlačivá

Do 1. ročníka budú prioritne prijaté deti, ktoré patria do nášho školského obvodu.

Ďalšie informácie a dokumenty nájdete na http://www.bukovcana.sk/?page_id=178 (prečítať!).

Budeme zisťovať čísla do elektronických schránok (ďalej len „ES“) oboch zákonných zástupcov  (portál www.slovensko.sk). Číslo ES musíme evidovať zo zákona posielať rozhodnutia aj v prípade, že ES aktívne nevyužívate.  V prípade, že ES aktívne využívate, všetky rozhodnutia Vám budeme posielať LEN prostredníctvom ES. Na aktívne doručovanie do ES je potrebné aktivácia občianskeho preukazu s čipom (https://www.slovensko.sk/sk/obciansky-preukaz-s-cipom/_obciansky-preukaz-s-cipom1). 

V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy  (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. , Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.