Ako vybaviť…

Zápis do prvého ročníka ZŠ (dôkladne si prečítať)

Zápis prvákov prebieha každoročne v mesiaci apríl. Tieto dátumy sú stanovené zákonom. Rodičia majú povinnosť zapísať do prvého ročníka školy každé dieťa, ktoré ku 31.augustu v danom roku dovŕši 6 rokov.  Rodičia majú možnosť slobodného výberu školy, pre svoje dieťa. Naopak, škola musí zapísať každé dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v školskom obvode školy, ak o to rodič prejaví záujem. Školské obvody určuje zriaďovateľ školy formou VZN. 

Na zápis je potrebné priniesť:

1. originálny rodný list dieťaťa 

2. občiansky preukaz rodiča.

Na našej web stránke bude možné nájsť a vytlačiť dotazník k zápisu a príslušnú žiadosť, čím sa vyhnete čakaniu v rade a zbytočnému časovému zdržaniu ku všetkým žiadostiam sú potrebné podpisy oboch zákonných zástupcov (aj v časti o splnomocnení) a prosíme o čitateľné vyplnenie žiadostí.  K žiadostiam o odklad povinnej školskej dochádzky a predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky je nutné priložiť kópie potrebných dokumentov

Budeme zisťovať čísla do elektronických schránok (ďalej len „ES“) oboch zákonných zástupcov  (portál www.slovensko.sk). Číslo ES musíme evidovať zo zákona posielať rozhodnutia aj v prípade, že ES aktívne nevyužívate. V prípade, že ES aktívne využívate, všetky rozhodnutia Vám budeme posielať LEN prostredníctvom ES. Na aktívne doručovanie do ES je potrebné aktivácia občianskeho preukazu s čipom (https://www.slovensko.sk/sk/obciansky-preukaz-s-cipom/_obciansky-preukaz-s-cipom1). 

V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy  (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. , Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

 

Potvrdenie o štúdiu

Rôzne úrady a organizácie občas potrebujú potvrdenie o štúdiu žiaka v škole.

 • Tlačivo potvrdzuje: tajomníčka školy Elena Beláčková
 • Miestnosť: tajomníčka

Potvrdenie pre cestovný doklad 

Postup rovnaký ako v predošlom prípade.

 • Tlačivo potvrdzuje: tajomníčka školy Elena Beláčková
 • Miestnosť: tajomníčka

Potvrdenia pre žiakov v hmotnej núdzi

Pomerne komplikovaná záležitosť, v ktorej škola zohráva iba funkciu vykonávateľa príkazov. Celý proces riadi Mestský úrad a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pravidlá sa často menia, preto ich nie je možné presne uviesť.

 • Agendu vybavuje: zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň  a pre II. stupeň
 • Miestnosť: zástupcovňa

Prestup do ZŠ z inej ZŠ

Rodič má právo vybrať si pre dieťa ľubovoľnú školu. Na druhej strane škola môže z viacerých dôvodov žiaka na štúdium neprijať. Ide najmä o kapacitné a priestorové dôvody. Z tohto dôvodu existujú školské obvody. Škola je povinná za všetkých okolností prijať žiaka, ktorý ma trvalé bydlisko v jej školskom obvode. Rodičia pri prestupe žiaka prídu najskôr do novej školy, kde plánujú dieťa preložiť. Škola (ak má voľné kapacity) na základe ich žiadosti vydá rozhodnutie o prijatí. Rozhodnutie vydávame v troch rovnopisoch. Jeden zostáva škole, jeden dostane rodič a jeden je pre pôvodnú školu. S týmto rozhodnutím rodičia navštívia pôvodnú školu a oznámia, že v danej škole žiak končí štúdium. Podľa zákona by dieťa malo z pôvodnej školy dostať všetky učebnice. Učebnice totiž školy dostávajú na počet žiakov. Všetky ostatné administratíven úkony už vykonajú školy medzi sebou. Ide o takzvanú odhlášku a výpis/kópiu katalógového listu žiaka. Termín prestupu z inej školy môže byť ľubovoľný. Týka sa to aj nástupu do piateho ročníka z dedinských škôl, ktoré majú iba ročníky 1. – 4.

 • Vybavuje: zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň a pre II. stupeň
 • Miestnosť: zástupcovňa

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, zvyčajne o jeden školský rok, môže požiadať rodič na základe posudku od psychológa. Najčastejšie školskú zrelosť posudzuje Centrum pedagogicko psychologického poradenstva. Mnohí rodičia už priamo pri zápise avízujú, že uvažujú o odklade. Rodič vie pomerne dobre posúdiť, že dieťa je ešte príliš hravé, nejaví o učenie veľký záujem. Aj napriek tomu ak dieťa má k 31. augustu 6 rokov, platí povinnosť dieťa do školy zapísať. Až na základe doručenej žiadosti a posudku, škola vystaví rozhodnutie o odklade školskej dochádzky.

 • Vybavuje: zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň a pre II. stupeň Monika Škvarčeková
 • Miestnosť: zástupcovňa

Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí

Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade, musia školu požiadať o povolenie štúdia v zahraničí. Povolenie sa vydáva zvyčajne na dobu jedného školského roka. Do 30 dní od nadobudnutia platnosti Rozhodnutia o povolení štúdia v zahraničí, majú rodičia povinnosť doručiť škole doklad, že dieťa v novej krajine školu skutočne navštevuje. Je to predovšetkým v záujme rodičov, aby sa vyhli problémom so „sociálkou“. Na konci každého ročníka odporúčame prísť na komisionálne preskúšanie. Žiakovi sa uzná doklad o štúdium v zahraničí (vysvedčenie, hodnotenie, portfólio) a skúšky vykoná iba z predmetov, ktoré nemá na doklade. Rozsah preskúšania je vždy individuálny, podľa predložených dokladov. Zvyčajne je to slovenský jazyk a literatúra, prípadne vlastiveda alebo dejepis týkajúce sa iba učiva o Slovensku. Rodič môže požiadať aj o preskúšanie po ukončení stupňa štúdia, teda po štvrtom a deviatom ročníku. Takúto skúšku ale veľmi neodporúčame, pretože rozsah učiva môže byť veľmi veľký. Komisionálne skúšky sa zvyčajne konajú koncom augusta. Následne sa žiakovi vydá doklad o vykonaní skúšky a v prípade potreby aj slovenské vysvedčenie. Následne môžu rodičia požiadať o povolenie štúdia v zahraničí na ďalší rok.

 • Vybavuje: zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň a pre II. stupeň
 • Miestnosť: zástupcovňa

Žiadosť o oslobodenie z predmetu

Žiadosť o oslobodenia z predmetu (najčastejšie telesná a športová výchova) rodič doručí spolu s dokladmi od lekára, ktoré definujú dôvody, prečo má byť žiak oslodobený od telesnej a športovej výchovy. Žiadosť aj doručené lekárske potvrdenia musia byť na predpísaných formulároch. Sú k dispozícii u učiteľov telesnej výchovy. Na základe týchto dokumentov dostane žiak rozhodnutie o oslobodení z predmetu. Žiak sa musí na každej hodine zúčastniť aj keď na nej nebude cvičiť. Na vysvedčení bude mať uvedené absolvoval aj v prípade, že je predmet klasifikovaný.

 • Vybavuje: učitelia TSV
 • Miestnosť: kabinet TSV a zástupcovňa

Počasie v DNV

Škola na webe