Spolupráca s Goetheho inštitútom
Veľkou podporou pre pedagógov aj žiakov pri vzdelávaní nemeckého jazyka je spolupráca s Goetheho inštitútom v Bratislave. Jazykové oddelenie nám poradí pri výbere kvalitných učebných materiálov a zorganizuje zaujímavé podujatia v nemeckom jazyku aj pre tých najmenších. K dispozícii je dobre vybavená nemecká knižnica s možnosťou zapožičania pekných rozprávkových kníh, DVD pre deti aj mládež. Navštívte stránku inštitútu:
http://www.goethe.de/ins/sk/bra/skindex.htm

Environmentálna výchova
Poloha našej školy v blízkosti chránenej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, rieky Morava a hradu Devín predurčujú environmentálne zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu. Už niekoľko rokov sa nám darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom žijú. Žiaci sa ho učia spoznávať a chrániť ho. Podieľajú sa na úprave a údržbe areálu školy, starajú sa o rastliny v interiéri školy.

Kvalitná výučba cudzích jazykov od prvého ročníka
•    škola získava každoročne popredné umiestnenia v olympiáde cudzích jazykov
•    stretnutia so zahraničnými študentami
•    partnerská spolupráca so zahraničnými školami (Francúzsko, Chorvátsko)
IKT Informačno-komunikačné technológie
•    práca s PC od I. ročníka
•    prístup na internet pre žiakov a širokú verejnosť
•    využívanie vzdelávacích CD-Romov
•    výučba s využívaním IKT
•    prezentácie
•    workshopy
•    webová stránka školy
www.bukovcana.sk

Škola organizuje
•    zber papiera
•    separovaný zber odpadu
•    Deň Zeme
•    očistné akcie
•    návštevy výchovných programov
•    športové aktivity
•    karneval, ples
Kreatívne formy výchovno-vzdelávacieho procesu
•    imatrikulácia prvákov
•    karneval
•    výstavky výtvarných prác žiakov a miestnych umelcov
•    prezentácie záujmových činností

Práca na projektoch
Škola už získala niekoľko „GRANTOV“ pri uchádzaní sa o projekty vo výberových konaniach ( INFOVEK, ESF, Nadácia Orange )

Úspešná účasť našich žiakov v literárnych a speváckych súťažiach
•    Hviezdoslavov Kubín
•    Šaliansky Maťko
•    Rozprávkové vretienko
•    Slovenský slávik

Nízky počet žiakov
•    umožňuje individuálny prístup učiteľa k žiakom
Deň otvorených dverí
Celoročná spolupráca s materskými školami, psychológom z protidrogovej prevencie a s policajným zborom. Poradenská pomoc výchovného poradcu pri výbere školy
Lyžiarske kurzy, školy v prírode, letné ozdravovacie pobyty pri mori, letný matematicko-environmentálony tábor s jazykovým zameraním, letný tábor, prázdninová činnosť školského klubu

Podpora aktivít školy miestnymi inštitúciami a dôležitými podnikmi
•    miestny úrad a starosta obce
•    DTV, DEVEX, EKO-centrum, ISTRACENTRUM