Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu venujte pozornosť nasledovným riadkom (článok budeme priebežne dop´ĺňať a aktualizovať). 


Do 15. septembra nebude k dispozícii ranná ŠKD a dlhá ŠKD.

ŠKD bude začínať po vyučovaní do 17,00.

Prosíme, aby žiaci do školy vstupovali nasledovne:

1.ročník 7,20 – 7,50 hlavným vchodom budovy B1

(do školy môže ísť so žiakom 1. ročníka len jeden zákonný zástupca do konca septembra, toto platí aj prvý školský deň)

2.ročník 7,20 – 7,50 vchodom od parkoviska

3.-4. ročník 7,20 – 7,50 vchodom ŠKD cez červené dvere

5.- 6.ročník 7,20- 7,50 hlavným vchodom

7.-9. ročník 7,20 – 7,50 vchodom od telocvične

Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky!


Iné:

-dochádzka žiakov je povinná

-nulté hodiny sú zrušené do 14. septembra

-do 14. septembra nebudeme žiakov deliť do skupín a budú sa učiť podľa rozvrhu, ktorý im dajú triedni učitelia

-od 16. septembra budeme postupovať podľa klasického rozvrhu, ktorý máme pripravený

-telocvične nebudeme využívať do 20. septembra

-rúška sú povinné v celom interiéri školy pre všetkých žiakov 2. stupňa a pre všetkých zamestnancov

-rúška pre žiakov 1.stupňa sú odporúčané v triedach (v iných priestoroch školy sú rúška povinné aj pre týchto žiakov)

-pri podozrení na ochorenie kontaktujte zákonný zástupca lekára telefonicky

-od 16. septembra budú pre školu platiť pravidlá podľa príslušnej fázy (bližšie informácie o jednotlivých fázach nájdete TU)

-zvonenie v tomto termíne je upravené a nájdete ho TU 


Podmienky vstupu do školy nájdete TU.

Informácie k otvoreniu školského roka a prvého školského dňa nájdete v článku TU

Informácie o prihlásení na stravu nájdete TU. 

Kompletné pokyny školy nájdete TU. 


POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV:

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky+ odporúčame aj vlastný dezinfekčný prostriedok

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

-V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť ČESTNÉ PREHLÁSENIE, môžete si ho vyzdvihnúť na vrátnici školy I. Bukovčana 3, kde budú pripravené od 26.8. 2020 (streda) do 28.8.2020 (piatok) denne od 7,00 do 15,00.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy a taktiež svojho lekára

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.