V tomto článku budeme priebežne dopĺňať informácie pre rodičov, ktorých deti nastupujú do školy od 1. júna.

Nájdete tu:
 • prevádzka školy začína 7,00 – 8,00 (podľa harmonogramu príchodov jednotlivých skupín), ŠKD funguje do 16,00
 • vyučovanie končí o 11,30
 • skupiny žiakov, ktoré boli vytvorené (bez mien žiakov, definované ako napr. družinári z 1.A, nedružinári z 2.B a podobne)
 • meno pedagóga, ktorý bude s konkrétnou skupinou doobeda (prípadne meno pedagóga v ŠKD, ak pôjde o skupinu detí so záujmom o ŠKD)
 • časový rozpis jednotlivých skupín príchodov do školy, ktorý bude nutné rešpektovať (v škole B1 sa bude vchádzať hlavným vchodom, zadným vchodom a bočným vchodom, v budove B3 sa bude vchádzať hlavným vchodom, vchodom ŠKD, núdzovými dverami, cez átrium, zadným vchodom od telocvične, terasami tried)
 • nájdete tu aj fotografie vchodov, nakoľko niektoré z nich možno nepoznáte
 • ranná ŠKD nemôže fungovať z dôvodu zákazu miešania žiakov z rôznych skupín
 • 1. júna je povinnosť zákonného zástupcu priniesť podpísané vyhlásenie
 • vyhlásenie je nutné priniesť vždy, keď žiak nepríde do školy 3 a viac dní
 • každé ráno bude žiakom odmeraná teplota a dezinfikované ruky, vykonáme ranný filter
 • v prípade, že žiak bude mať po opakovanom meraní zvýšenú teplotu (nad 37,2 °C), nemôže ísť do školy a spolu so zákonným zástupcom odíde domov
 • žiak ráno prichádza do školy výlučne s dospelým členom žijúcim v spoločnej domácnosti
 • do budovy školy je zakázaný vstup zákonným zástupcom, rodičom a všetkým cudzím osobám
 • obedy- vedúca ŠJ bude prihlasovať žiakov nastupujúcich do školy na celý mesiac, odhlásenie na jednotlivé dni robíte individuálne (odporúčame skontrolovať, či je žiak na obed prihlásený)
 • žiak opúšťa školu len s osobou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti (DO ŠKOLY JE ZÁKAZ VSTUPU AJ V RÁMCI ŠKD)
 • v prípade, že pôjde žiak domov sám, musí predložiť potvrdenie (oznam) s uvedeným časom odchodu, podpísané zákonným zástupcom
 • spôsob odchodu žiaka zo školy a z ŠKD je na individuálnej (telefonickej, prípadne mailovej) dohode medzi pedagógom a zákonným zástupcom
 • odporúčame dohodnúť sa s triednymi učiteľmi, prípadne p. vychovávateľkami ohľadom odchodu žiaka zo školy
 • odchod z ŠKD z budovy B3 bude len vchodom ŠKD, v prípade dobrého počasia terasami tried, odchod z ŠKD na B1 len hlavným vchodom
 • žiak musí mať rúško v celom interiéri školy s výnimkou triedy (v taške musí mať náhradné rúško a balík hygienických vreckoviek, odporúčame aj dezinfekčný gél na ruky)
 • triedni učitelia (v prípade novovzniknutých skupín „dočasní triedni učitelia“) vám pošlú pokyny najneskôr do 29. mája

TU nájdete skupiny žiakov s učiteľmi

TU nájdete časový harmonogram  príchodov tried/ skupín do školy a fotografie vchodov B3

TU nájdete časový harmonogram  príchodov tried/ skupín do školy a fotografie vchodov B1

TU nájdete časový harmonogram obedov (možná zmena)

TU nájdete rozvrh skupín (možná zmena)

 

 Piktogramy v priestoroch školy:

Milí rodičia,

ak sa rozhodujete, či svoje dieťa dať alebo nedať od 1. júna do školy, dovoľte, aby sme Vám poukázali na pozitívne aj negatívne stránky opätovného otvárania škôl.

 

POZITÍVA
• socializácia vašich detí – vaše deti sa po dlhom čase odlúčenia opäť budú môcť stretnúť s niektorými spolužiakmi a upevňovať svoje kamarátske vzťahy
• režim – do istej miery sa opäť navráti do vašich rodín systém, ktorý je príznačný pre školský rok
• návrat rodičov/ zákonných zástupcov do práce – o vaše deti bude v škole postarané v stanovenom čase a vy sa budete môcť opäť vrátiť do práce, čo môže pomôcť ekonomickej stránke vašej domácnosti
• zníženie zaťaženia rodičov zo strany školy

 

NEGATÍVA

• škola bude postupovať podľa odporúčaní MŠVVaŠ a Úradu verejného zdravotníctva, čo znamená, že budú dodržané všetky epidemiologické a hygienické nariadenia. V súvislosti s tým je pravdepodobné, že vaše dieťa bude v zmiešanej skupine žiakov z viacerých tried.
• konkrétne vyhradený čas na príchody do školy pre jednotlivé skupiny (upresníme neskôr)
• s jednou skupinou žiakov bude dopoludnia jeden pedagóg, popoludní v čase ŠKD ďalší pedagóg
• naša škola sa od začiatku snažila nastaviť dištančnú formu vzdelávania tak, aby bola prospešná pre žiakov, nezaťažovala ich, no zároveň, aby žiaci plnohodnotne pracovali v rámci situácie, v ktorej sa nachádzame. V súčasnosti žiaci našej školy majú vybudovaný systém vzdelávania z domu, pedagógovia s nimi systematicky pracujú a väčšina vyučujúcich dokáže so svojimi žiakmi prebrať učivo zo svojho predmetu. Nástupom do školy sa táto dištančná forma vzdelávania (na)ruší – žiaci nebudú mávať online hodiny, čas budú tráviť v škole a momentálne nevieme zaručiť, do akej miery bude možné, aby prebiehalo vyučovanie žiakov, ktorí ostanú doma. Nakoľko v jednej zmiešanej skupine bude jeden učiteľ na všetky predmety, odporúčanie kompetentných orgánov hovorí skôr o výchovnom charaktere pobytu v škole než o vzdelávaní.
• citlivejšie deti môžu mať problém v škole vzhľadom na úpravu podmienok a vytvorenie skupín žiakov, s ktorými doteraz v triede neboli
• seniori vo vašej domácnosti/blízkom okolí sa ocitnú vo zvýšenom riziku prípadného prenosu ochorenia, nakoľko sa vaše dieťa bude pohybovať v prostredí iných žiakov, ktorí prichádzajú doma do kontaktu s istým počtom ľudí

• obmedzenejší čas otvorenia školy

Prajeme Vám, aby Vám Vaše rozhodnutie prinieslo pokoj. Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie pri organizácii.

 

Z dokumentov Ministerstva školstva SR vyberáme:

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA

-Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
-Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. 
-V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúčame rozdeliť nástup do ZŠ 1 – 5 na niekoľko časových úsekov rôznymi vchodmi

 

RIADITEĽ

-Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
-Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do základnej školy.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
-Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
-Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
-V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Ministerstvo školstva – inštruktážne video

 

Kliknite sem pre zobrazenie všetkých dokumentov