Nakoľko sa v škole potvrdil prípad ochorenia COVID- 19 u jednej osoby, škola prechádza do oranžovej fázy.

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní v našej škole

Opatrenie ÚVZ

 

Od 5.10. 2020 budeme v prevádzke nasledovne:

-rúška povinné pre žiakov 2. stupňa v triedach aj v interiéri školy

-rúška odporúčané pre žiakov 1. stupňa v triedach, povinné v ostatných priestoroch školy

-vstupy do budov sú nezmenené

-ranná a dlhá ŠKD je v nezmenenej prevádzke

-prestávky a zvonenie budú v pôvodnom režime, ktorý nájdete TU 

-TSV a HUV realizované len teoretickou formou

-nulté hodiny budú prebiehať, okrem Telesnej a športovej výchovy

-konzultácie s učiteľmi prebiehajú mailovou a telefonickou formou

podmienky vstupu do školy nájdete TU

-stále platí, že zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov)

-pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

-triedne aktívy sú zrušené- v prípade potreby kontaktujte učiteľov mailom

-telocvične a vnútorné športové priestory školy sa do odvolania nevyužívajú

-krúžková činnosť začína len pre krúžky, ktoré sú v triedach a učebniach (žiadny zo športových krúžkov zatiaľ nie je otvorený)

viac o oranžovej fáze od 5.10. nájdete TU  (odporúčame pozrieť najmä tento dokument).

 

 

Vstup cudzím osobám do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti. Pod cudzou osobou sa rozumie každá osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.

Rodičia žiakov 1. a 2. ročníka chodia po deti po jednom, s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Snažte sa pohyb v škole minimalizovať.

Rodičia žiakov 3. a 4. ročníka zvonia po 14,00 na zvončeky pri červených dverách.