Platby

Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Odporúčame rodičom, ktorých detí navštevujú základné školy, školský klub detí, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

Zrealizované platby za marec (od 10. 3. do 27. 3. ) a apríl budú presunuté na obdobie, kedy bude opäť obnovené vyučovanie na školách a v školských zariadeniach. O opätovnom platení príspevkov do škôl a školských zariadení budú rodičov informovať riaditelia. –čítať viac