pdfŠtatút rady školy

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1. PaedDr. Peter Horváth PhD. predseda za rodičov
2. Mgr. Miroslav Antal podpredseda za rodičov
3. Terézia Demeterová člen za nepedagogických zamestnancov
4. PhDr.Lenka Németová člen za pedagogických zamestnancov
5. PaedDr. Soňa Škulová         člen za pedagogických zamestnancov
6. Ing. Alena Gombášová           člen za rodičov
7. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD.      člen za rodičov
8. Mgr. Beata Janatová člen za zriaďovateľa
9. Bronislava Kraváriková člen za zriaďovateľa
10. Mgr. Lenka Hlaváčová člen za zriaďovateľa
11. Adrián Jankovič člen za zriaďovateľa