VÍTAME VÁS NA STRÁNKE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI
ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ULICI IVANA BUKOVČANA 3.
V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 PRAJEME VŠETKÝM NAŠIM DEŤOM VEĽA SÍL, TRPEZLIVOSTI A ÚSPECHOV.


PREVÁDZKA ŠKD

6.15 – 7.40………ranná činnosť
7.40………………. odchod do tried pod dohľadom vychovávateľky
11.45 – 14.15…..hygiena, obed podľa rozpisu, oddych, záujmová činnosť – estetická, prírodovedná,

                          sociálna, pracovná, spoločensko-vedná, športová
14.15 – 15.15…..pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť
15.15 – 15.30….. olovrant
15.30 – 16.00….. príprava na vyučovanie
16.00 – 16.15……hry na oddelení, prípadne na  školskom dvore
16.15 – 16.30….. presun detí navštevujúcich ŠKD v budove Ul. Bukovčana 1 do budovy školy na Ul. I. Bukovčana 3
16.30 – 18.00…..” dlhá družina” v budove školy  Bukovčana 3- prízemie, vchod z dvora.

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 

Naša škola má pätnásť oddelení. Na škole Ul. I.Bukovčana 1 je  deväť oddelení a v budove školy Ul. I. Bukovčana 3 šesť oddelení.

 

Vedúca vychovávateľka: Dana Karolusová
1. oddelenie – PaedDr. Zuzana Mauerová
2. oddelenie – Jana Müllerová
3. oddelenie – Katarína Chovančeková
4. oddelenie – Nikoleta Griezlová
5. oddelenie – Bc. Eva Poljaková
6. oddelenie – Anna Danihelová
7. oddelenie – Mgr. Dušana Bobrovská
8. oddelenie – Zuzana Boskovičová
9. oddelenie – Bc. Jana Balážiová
10. oddelenie – Vladimíra Cupperová
11. oddelenie – Gabriela Klimešová
12. oddelenie – Dana Karolusová
13. oddelenie – Bc. Veronika Sithová
14. oddelenie – Dagmar Zemaníková
15. oddelenie – PaedDr. Darina Sogelová

 

AKCIE ŠKOLSKEHO KLUBU  2019/2020

– Šarkaniáda
– Vianočné posedenie
– Deň otvorených dverí
– Fašiangový karneval
– Škola má talent
– MDD:  zábavno- športové popoludnie
– Besiedky
– Iné akcie sa konajú podľa príležitosti počas šk. roka.

 

OZNAMY:
Mesačný príspevok 24 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114.
Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Bratislava – DNV č.3/2019.
Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Bratislava – DNV č.3/2019