VÍTAME VÁS NA STRÁNKE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI
ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ULICI IVANA BUKOVČANA 3.
V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 PRAJEME VŠETKÝM NAŠIM DEŤOM VEĽA SÍL, TRPEZLIVOSTI A ÚSPECHOV.


PREVÁDZKA ŠKD

6.15 – 7.40………ranná činnosť
7.40………………. odchod do tried pod dohľadom vychovávateľky
11.45 – 14.15…..hygiena, obed podľa rozpisu, oddych, záujmová činnosť – estetická, prírodovedná,

                          sociálna, pracovná, spoločensko-vedná, športová
14.15 – 15.15…..pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť
15.15 – 15.30….. olovrant
15.30 – 16.00….. príprava na vyučovanie
16.00 – 16.15……hry na oddelení, prípadne na  školskom dvore
16.15 – 16.30….. presun detí navštevujúcich ŠKD v budove Ul. Bukovčana 1 do budovy školy na Ul. I. Bukovčana 3
16.30 – 18.00…..” dlhá družina” v budove školy  Bukovčana 3- prízemie, vchod z dvora.

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 

Naša škola má pätnásť oddelení. Na škole Ul. I.Bukovčana 1 je  desať oddelení a v budove školy Ul. I. Bukovčana 3 päť oddelení.

 

Vedúca vychovávateľka: Dana Karolusová
1. oddelenie – A. Danihelová
2. oddelenie – D. Bobrovská
3. oddelenie – Z. Boskovičová
4. oddelenie – J. Balážiová
5. oddelenie – L. Pirchanová
6. oddelenie – Z. Mauerová
7. oddelenie – J. Mullerová
8. oddelenie – N. Griezlová
9. oddelenie – E. Poljaková
10. oddelenie – V. Sithová
11. oddelenie – D. Zemaníková
12. oddelenie – G. Klimešová
13. oddelenie – D. Sogelová
14. oddelenie – V. Cupperová
15. oddelenie – D. Karolusová

 

AKCIE ŠKOLSKEHO KLUBU  2020/2021

– Šarkaniáda
– Vianočné posedenie
– Deň otvorených dverí
– Fašiangový karneval
– Škola má talent
– MDD:  zábavno- športové popoludnie
– Besiedky
– Iné akcie sa konajú podľa príležitosti počas šk. roka.

 

OZNAMY:
Mesačný príspevok 24.50,- na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114.
Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Bratislava – DNV č.3/2019.
Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Bratislava – DNV č.3/2019