MATERIÁLY MZ

 

ZÁPISNICE A UZNESENIA MZ

zápisnica – september

uznesenie – november

zápisnica – november

zápisnica – január

zápisnica – apríl

zápisnica – jún

 

PLÁNY PRÁCE

plán práce na september

plán práce na október

plán práce na november

plán práce na december

plán práce na január

plán práce na február

plán práce na marec

plán práce na apríl

plán práce na máj

plán práce na jún

 

Harmonogram stretnutí MZ

Rozdelenie úloh členom MZ

Vyhodnotenie práce MZ

 

PRACOVNÉ PORADY

6.10.2008

26.2.2009

10.6.2009

29.6.2009

 

VYHODNOTENIE PREVIEROK

Vstupné previerky: 2. ročník   3. ročník   4. ročník

Polročné previerky: 2. ročník   3. ročník   4. ročník

Výstupné previerky: 2. ročník   3. ročník   4. ročník

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Časový plán zasadnutia MZ

Časový režim dňa

Ročné plány: 1. ročník   2. ročník   3. a 4. ročník

Pracovné porady: október   január