MATERIÁLY MZ

 

ZÁPISNICE A UZNESENIA MZ, PRACOVNÉ PORADY

zápisnica – september

zápisnica z pracovnej porady – september

zápisnica – november

zápisnica – január

zápisnica – apríl

zápisnica – jún

 
PLÁNY PRÁCE

plán práce na september

plán práce na október

plán práce na november

plán práce na decemberAdventné dielne a DNV vianočné trhy

plán práce na január

plán práce na február

plán práce na marec

plán práce na apríl

plán práce na máj

plán práce na jún

 

Harmonogram stretnutí MZ

Hlavné úlohy MZ

Rozdelenie úloh členom MZ

Vyhodnotenie práce MZ

 

VYHODNOTENIE PREVIEROK

Vstupné previerky: 2. ročník   3. ročník   4. ročník

Polročné previerky: 2. ročník   3. ročník   4. ročník

Výstupné previerky: 2. ročník   3. ročník   4. ročník

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Časový plán zasadnutia MZ

Časový režim dňa

Pracovné porady: september   jún