MATERIÁLY MZ

 

ZÁPISNICE A UZNESENIA MZ, PRACOVNÉ PORADY

zápisnica – január

zápisnica – apríl

zápisnica – jún

 

PLÁNY PRÁCE

Plán práce na september

Plán práce na október

Plán práce na november

Plán práce na december

Plán práce na jún

 

Program školy

Harmonogram zasadnutí MZ

Hlavné úlohy MZ

Rozdelenie úloh členom MZ

Vyhodnotenie práce MZ

 

VYHODNOTENIE PREVIEROK

Vstupné previerky: 3. ročník  4. ročník   

Polročné previerky: VVP prebiehal dištančnou formou.

Výstupné previerky: 2. ročník  3. ročník  4. ročník