Inovovaný štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie ZŠ

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

Jazyk a komunikácia  –  SJL   NEJ   ANJ

Matematika a práca s informáciami  –  MAT   INF

Človek a príroda  –  PVO   PDA

Človek a spoločnosť  –  VLA

Umenie a kultúra  –  VYV    HUV

Zdravie a pohyb  –  TSV

Človek a svet práce  –  PVC

Človek a hodnoty  –  ETV   NBV

 

 

UČEBNÉ OSNOVY

SJL   ANJ   NEJ   MAT   INF   PVO   PDA   VLA   VYV   HUV   TSV   PVC   ETV   NBV