Tlačivá k zápisu:

Dotazník k zápisu  

Pomôcky do 1. ročníka– čo bude prváčik potrebovať

Žiadosť o prijatie do 1.ročníka (vyplniť a podpísať aj splnomocnenie)

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo školského obvodu

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí

Žiadosť o prijatie dieťaťa o predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Iné:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy

Žiadosť o dotáciu na diétne stravovanie

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (potrebné v prípade neprítomnosti žiaka dlhšej ako 3 dni)

Žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia – nové

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky (aj zahraniční žiaci)

Smernica o KS

Odhláška z ŠKD  

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravovanie

Školské obvody 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Informačný dokument o poistnom produkte – poistenie krádeže vecí žiakov