Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby- 2% pre školu – nové

Aktuálna mapa školských obvodov celej BA

 

Tlačivá k zápisu:

Dotazník k zápisu  

Pomôcky do 1. ročníka– čo bude prvák v našej škole potrebovať

Prihláška- prijatie do 1.ročníka (vyplniť a podpísať aj splnomocnenie)- pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do našej školy a patria do školského obvodu našej školy

Prihláška- prijatie do 1. ročníka mimo školského obvodu pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do našej školy a NEpatria do školského obvodu našej školy

Prihláška- povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do našej školy ako do kmeňovej školy, ale žiak bude navštevovať školu v zahraničí

Prihláška- prijatie dieťaťa o predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzka pred dovŕšením veku šesť rokov

(V prehliadači Chrome je nutné kliknúť pravým tlačidlom na odkaz a následne vybrať možnosť „Uložiť odkaz ako…“. V prípade, že vám tlačivo nejde stiahnuť cez prehliadač Chrome, použite iný prehliadač).

Iné:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka školy– nové

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy– nové

Zápisný lístok stravníka na školský rok 2021/2022

Žiadosť o prijatie žiaka do školy (po vyplnení a odovzdaní papierovej prihlášky je nutné vyplniť aj elektronickú prihlášku)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (potrebné v prípade neprítomnosti žiaka dlhšej ako 3 dni)

Žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia 

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky (aj zahraniční žiaci)

Smernica o KS

Odhláška z ŠKD  

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravovanie

Školské obvody 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Informačný dokument o poistnom produkte – poistenie krádeže vecí žiakov