Etický kódex zamestnanca ZŠ – nové

Rámcový učebný plán

Koncepčný zámer školy

Organizačný poriadok

Aprobačný poriadok

Rokovací poriadok

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov

Prevádzkový poriadok PC učebne

Prevádzkový poriadok telocvične

Systém hodnotenia žiakov

Vnútorný pracovný poriadok  pedagogickí zamestnanci

 

 

Plavecký výcvik

Pokyny k organizovaniu ŠvP

Žiadosť učiteľa o uskutočnenie ŠvP, PV, LV vedúci učiteľ tlačivo vyplní, vytlačí, podpíše a odovzdá p. zástupkyni Slovíkovej. Riaditeľstvo školy požiada MÚ, potom potvrdí žiadosť učiteľa  a poverí ho vedením ŠvP, PV, LV.

ŠVP, ZLV, PVtlačivo na podpis rodičom, v ktorom sú všetky potrebné súhlasy

ŠVP, ZLV, PVdohoda o dobrovoľníckej činnosti medzi školou a zdravotníkom

ŠVP, ZLV, PVpracovné povinnosti zdravotníka

 

 

Hromadný informovaný súhlas  učiteľ ho dá podpísať rodičom v prípade, že akcia sa koná po triednych aktívoch. Ak učiteľ neplánuje kvôli akcii pozývať všetkých rodičov do školy, musí každý rodič dostať informovaný súhlas zvlášť 

Hromadný informovaný súhlas  viac akcií

Hromadný informovaný súhlas – akcie, fotografovanie žiakov  tabuľky

 

 

Žiak v zahraničí smernica

 

 

Školské výlety, exkurzie, vychádzky, ŠvP, PV, LV organizačná smernica: 

dodatok k smernici (20.05.2019)

 

 

Bezpečnosť práce v škole smernica

 

 

Príspevok na rekreáciu zamestnancov smernica

 

 

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA

Vypisovanie a opravy  vnútorný pedagogický pokyn

Triedny výkaz  vzor

 

 

NADÁCIA VOLKSWAGEN

Koncept výchovy a vzdelávania triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka