1 hodina týždenne

2 hodiny týždenne

3 hodiny týždenne

4 hodiny týždenne

5 hodín týždenne

7 hodín týždenne (SJL a ČÍT sú v jednom pláne)

8 hodín týždenne (SJL a ČÍT sú v jednom pláne)

9 hodín týždenne (SJL a ČÍT sú v jednom pláne)

 

Hlavička POVINNÉ VYPLNIŤ formát
Predmet áno text Názov predmetu, ktorý musí existovať v eŠkole.
Počet hodín áno celé číslo Počet hodín za rok, zvyčajne 33 (pri 1 hodine týždenne), 66, 99, 132.
Školský rok áno YYYY/YYYY
Vyučujúci nie text Meno a priezvisko vyučujúceho, ktorý musí existovať v eŠkole.  Používa sa na automatické priradenie úväzku k TP pri importe.
Ročník áno text/celé číslo Ročník slovne (prípravný, nultý, prvý, druhý, …) alebo číslom (0, 1, 2, …) alebo číslom s bodkou (0., 1., 2., …).
Trieda nie text Názov triedy, ktorá musí  existovať v eŠkole.  Používa sa na automatické priradenie úväzku k TP pri importe.
Tabuľka hodín
Mesiac áno text Celý názov mesiaca. Stačí uviesť mesiac pre prvú hodinu v mesiaci.
Hod. áno celé číslo s bodkou
Tematický celok áno text
Téma áno text
Obsahový štandard nie text
Výkonový štandard nie text
Kompetencie nie text
Metódy nie text