Zápis do 1. ročníka- aktualizované 7.4.2020

Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať elektronickou formou 15. – 30. apríla 2020.

Zápis sa týka šesťročných detí narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a detí, ktoré mali odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

MČ BA- DNV vydáva:

1.Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ  

2.Školské obvody- VZN 2/2017

________________________________________________________________________________

POSTUP ZÁPISU:

1. Vyplňte elektronickú prihlášku vyplnenie prihlášky bude dostupné v termíne 15. – 30. apríla

(prosíme o korektné a úplné vyplnenie všetkých údajov s diakritikou)

Jozef Mrkvicka   Jozef Mrkvička√

 

2. Osobne bude potrebné (podľa určeného spôsobu, miesta, dátumu a času- informácie včas zverejníme na webe školy) priniesť obomi zákonnými zástupcami vyplnené a podpísané tlačivá:

A. žiadosť o prijatie do 1. ročníka (resp. žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo školského obvodu, žiadosť o odklad, žiadosť o štúdium v zahraničí, žiadosť o predčasné prijatie)*

B. dotazník*

C. rodný list dieťaťa a OP oboch zákonných zástupcov

*všetky žiadosti a dotazník nájdete v časti Tlačivá

 

Usmernenia k e- prihláške:

-vyplňte všetky údaje napriek tomu, že nie všetky polia prihlášky sú povinné (v prípade neúplných údajov Vás budeme musieť kontaktovať). Je nutné vyplniť údaje o OBOCH zákonných zástupcoch. Vyplňte všetky polia korektne, úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky).

 

Ako bude elektronická prihláška vyzerať?video

Ak sa chcete niečo ohľadom vyplnenia e- prihlášky opýtať, kontaktuje maslen@bukovcana.sk

________________________________________________________________________________

NOVÉ

Dotazník, príslušnú žiadosť o prijatie do 1. ročníka a kópiu rodného listu dieťaťa budeme prijímať bez osobného stretnutia v prvej polovici mája, prostredníctvom pripravenej schránky pred budovou školy B3.

Predpokladaný termín je 4.-7. mája 2020. Všetky tri dokumenty bude potrebné vložiť do jednej obálky. Obálku zalepte a označte  slovom „ZÁPIS“.

Sledujte stránku školy, kde zverejníme presný spôsob, miesto, dátum a čas prijatia týchto dokumentov.

________________________________________________________________________________

Vzhľadom na situáciu budete nami pripravenú prihlášku do 1. ročníka a žiadosť o prijatie do školského klubu detí podpisovať až v septembri.

________________________________________________________________________________

Podľa rozhodnutia je potrebné do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania doložiť dokumenty potrebné k odkladu– vyjadrenie všeobecného lekára a odporučenie príslušného CPPPaP.

Podľa spomenutého rozhodnutia je povinnosťou oboch zákonných zástupcov do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania prísť overiť a podpisom potvrdiť poskytnuté údaje, priniesť žiadosť, dotazník, rodný list dieťaťa a OP zákonných zástupcov.

Do 1. ročníka budú prioritne prijaté deti, ktoré patria do nášho školského obvodu.

________________________________________________________________________________

Skrátené inštrukcie:

1. vyplniť a odoslať e- prihlášku v termíne 15.- 30. apríla

2. stiahnuť, vytlačiť a vyplniť dotazník (dotazník je dostupný k stiahnutiu do 30. apríla)- nikde neposielať

3. stiahnuť, vytlačiť a vyplniť príslušnú žiadosť- nikde neposielať

4. sledovať web školy a po vyzvaní odovzdať dotazník a príslušnú žiadosť (prípadne ostatné potvrdenia) spolu s kópiou rodného listu dieťaťa 

________________________________________________________________________________

Sú pre vás inštrukcie a usmernenia ohľadom zápisu zrozumiteľné?

Vyhovuje Vám zápis elektronickou formou?