Prevádzka od 13. októbra 2020:

-ranná a dlhá ŠKD v oboch budovách NIE JE v prevádzke

-škola sa otvára pre žiakov 1.stupňa, ktorí navštevujú ŠKD od 7,00 a idú priamo do svojich kmeňových tried  (vstupy do budovy sú zachované)

-škola sa otvára od 7,40 pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD podľa pôvodných vstupov

-oddelenia ŠKD sú zrušené, v každej triede ostávajú v poobedných hodinách len žiaci jednej triedy

-ŠKD v každej triede funguje do 16,30

-pre žiakov 5. ročníka nie je možné zabezpečiť rannú ani poobednú ŠKD

-prosíme rodičov, ak to je aspoň trochu možné, aby žiak navštevoval ŠKD v minimálnej možnej miere

-krúžková činnosť zastavená, nerealizuje sa žiadny z krúžkov

-nulté hodiny budú prebiehať, okrem Telesnej a športovej výchovy

-konzultácie s učiteľmi prebiehajú mailovou, telefonickou formou, prípadne po dohode cez MS Teams

-rúška nosia všetci zamestnanci, všetci žiaci v interiéri aj exteriéri školy

 

Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky a má rúško!