Ciele projektu– zefektívnenie výučby v predmete Technika a inovovanie učebne, čo sa pomôcok týka.

Prínos projektu– aktivizácia a motivácia žiakov, vzbudenie záujmu o predmet a rozvoj motorických zručností prostredníctvom zakúpených pomôcok